Dobry początek roku dla eksportu produktów mięsnych

W okresie pierwszych trzech miesięcy 2019 r. przychody  z  polskiego  eksportu  produktów wieprzowych,  wołowych  oraz  drobiowych  wyniosły 1 457 mln EUR  i  były  o  1%  większe  niż przed rokiem. 

Polska utrzymuje pozycję dużego eksportera netto  produktów  drobiowych. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podało, że  w  pierwszym kwartale  2019  r.  wyeksportowano  420  tys.  ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o  13%  więcej  niż  przed  rokiem,  a  wpływy uzyskane  z  tego  tytułu  były  o  11%  większe  i wyniosły 699 mln EUR. Jednocześnie do kraju przywieziono 41 tys. ton drobiu, o 14% więcej niż przed rokiem za 73 mln EUR (o 1% mniej). W  okresie  od  stycznia  do  marca  2019  r. wyeksportowano  łącznie  219  tys.  ton  żywca, mięsa  oraz  przetworów  i  tłuszczów  wieprzowych  (w  ekwiwalencie  tusz),  o  6%  więcej niż  przed  rokiem.  Wartość  eksportu  tego asortymentu  wyniosła  407  mln  EUR  –  o  2% mniej.

Import asortymentu wieprzowego był o 6% mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 231 tys. ton (417 mln EUR). Eksport  żywca,  mięsa  oraz  przetworów wołowych  i  cielęcych  (w  ekwiwalencie  tusz) wyniósł  105  tys.  ton  (350  mln  EUR)  wobec  117 tys. ton (394 mln EUR) przed rokiem. Import ukształtował się na poziomie 12 tys. ton wobec 13 tys. ton przed rokiem, a wydatki poniesione na  zakup  produktów  wołowych  i  cielęcych osiągnęły 41 mln EUR i były o 11% mniejsze.

www.zycierolnika.pl