Europejskie Forum Rolnicze

W dniach 23-24 marca 2018 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa odbyło się Europejskie Forum Rolnicze, którego partnerem merytorycznym był Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Europejskie Forum Rolnicze już po raz ósmy zostało zorganizowane przez Europejski Fundusz
na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej. Tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tematem przewodnim była Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku, wnioski płynące z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR, nowa perspektywa budżetowa – priorytety, założenia, propozycje zmian.

W Forum udział wzięli: Przewodniczący ZZCNMR Tomasz Łukomski, sekretarz Prezydium ZKZZCNMR  Radosław Nienartowicz i delegacje rolników ze struktur wojewódzkich związku oraz przedstawiciele czeskiej i słowackiej organizacji młodych rolników zrzeszonych jak i nasz Związek w CEJA – Europejskiej Radzie Młodych Rolników, którą reprezentował Wiceprezydent Tomas Fenix.

W debacie otwierającej Forum pt. ,,Nowa perspektywa budżetowa WPR – priorytety, założenia, propozycje zmian’’ wzięli udział Phil Hogan – Komisarz ds. rolnictwa UE, Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Stephane Travert – Minister Rolnictwa Francji, Pavel Sekac – Wiceminister Rolnictwa Czech oraz Zsolt Feldman – Zastępca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier.

Podczas debaty dyskutowano o bieżących wydarzeniach w europejskim rolnictwie. Poruszono tematy priorytetów, założeń i propozycji zmian, jakie pojawiają się w kontekście nowej perspektywy budżetowej WPR. Była to też okazja do podsumowania wniosków płynących z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR oraz dyskusji nad rozwiązaniami pojawiającymi się
w odniesieniu do przyszłego budżetu.

Drugiego dnia Forum Przewodniczący Tomasz Łukomski wspólnie z prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem, Prezesem Związków Branżowych Marianem Sikorą (jednocześnie wiceprezydentem Copa) spotkali się z Philem Hoganem – Komisarzem ds. rolnictwa UE. Spotkanie miało na celu przedstawienie bieżącej sytuacji polskich rolników oraz omówienie najistotniejszych problemów do rozwiązania.

Podczas Forum  odbyło się również wręczenie Nagrody im. Józefa Ślisza przyznanej już po raz drugi przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jako wyraz uznania dla organizacji pozarządowych i osób propagujących postawy obywatelskie, rozwój obszarów wiejskich oraz szerzenie wartości chrześcijańskich. W tym roku laureatem zostało Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Europejskiemu Forum Rolniczemu towarzyszyła także ekspozycja nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Swoje produkty i usługi przedstawili m.in. dostawcy nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń oraz lider branży nawozowo-chemicznej. Odbyło się także wiele równoległych paneli z udziałem polskich i europejskich polityków oraz naukowców, którym towarzyszył głównie temat nowych technologii i roli innowacji w podnoszeniu jakości produkcji.

Źródło: ZZCNMR