Każdemu młodemu rolnikowi płatność przysługuje przez 5 lat

Jak przypomniał minister rolnictwa w odpowiedzi na interpelację poselską, w 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy, w myśl których płatność dla młodych rolników przysługuje przez 5 lat:

„(...) w ramach przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, rozporządzeniem WE nr 2393/2017, zostały wprowadzone uproszczenia w zakresie wsparcia dla młodych rolników. Zmieniono okres przyznawania płatności dla młodych rolników – od 2018 r. okres ten nie jest skracany o liczbę lat, które upłynęły pomiędzy rozpoczęciem działalności rolniczej, a pierwszym złożeniem wniosku o przyznanie tej płatności. Oznacza to, że beneficjenci tego wsparcia otrzymują płatność przez 5 lat od pierwszego złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników”.

Minister przypomniał, że płatność dla młodych rolników przysługuje tym, którzy po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym lub którzy rozpoczęli już taką działalność w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach jednolitej płatności obszarowej, oraz których wiek w pierwszym roku składania wniosku nie przekracza 40 lat. Ma ona formę płatności powierzchniowej. Przyznawana jest do powierzchni gruntów objętych jednolitą płatnością obszarową, nie większej jednak niż 50 ha. To dodatkowe wsparcie przyznawane jest maksymalnie przez okres pięciu lat począwszy od pierwszego złożenia wniosku o to wsparcie.

Dodajmy jeszcze, jak wprowadzoną zmianę tłumaczy ARiMR: „Zmieniono sposób obliczania okresu, w którym rolnicy kwalifikują się do płatności dla młodych rolników. Od 2018 roku okres 5 lat nie jest skracany o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników. Rolnicy, który otrzymali płatność w 2015 roku mogą ją także otrzymać w roku 2018, nawet jeżeli nie otrzymali jej po roku 2015.”

Obecnie beneficjentami płatności dla młodych w Polsce jest prawie 130 tys. rolników, a łączna kwota wsparcia w ramach tego instrumentu to ok. 68 mln EUR rocznie, co stanowi ok. 2% koperty finansowej. Jest to maksymalny pułap, jaki może zostać przeznaczony na wsparcie dla młodych rolników.

Minister wyjaśnił też, że chociaż przepisy unijne pozwalają wprowadzić mechanizm wypłacania stałej dopłaty dla młodych rolników w okresie 5-letnim, niezależnej od posiadanego areału, to Polska nie skorzystała z tej możliwości. Zryczałtowana płatność nie uwzględniałaby potrzeb gospodarstw większych, częściej ukierunkowanych na rozwój – wyjaśnił minister. Zatem obecnie płatność uzyskiwana przez poszczególne gospodarstwa jest tym wyższa, im większa jest powierzchnia użytków rolnych (w ramach limitu 50 ha). „Konstrukcja taka zachęca do tworzenia przez młodych rolników gospodarstw większych, które mają większe szanse na rozwijanie rolniczej działalności” – podano.

Żródło: http://www.farmer.pl