Kwoty mleczne: 340 milionów euro tytułem opłat wyrównawczych za przekroczenie kwot mlecznych

Za rok kwotowy 2007/2008 (od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r.) łączna kwota na dostawy do mleczarni wynosiła 139,6 mln ton. Kwota ta jest podzielona na 1 050 000 kwot indywidualnych w całej Unii Europejskiej (UE-27). Istnieje też osobna kwota w wysokości 3,4 mln ton na sprzedaż bezpośrednią konsumentom, podzielona na 527 646 kwot indywidualnych.

Całkowita kwota opłaty wyrównawczej do uregulowania znacznie wzrosła (o 53 procent) w roku gospodarczym 2007/2008 w porównaniu z rokiem 2006/2007, ponieważ wzrost przeliczonej wysokości dostaw w niektórych krajach przekroczył wzrost kwot krajowych. Dotyczy to zwłaszcza Cypru, Niemiec i Holandii. Po wyłączeniu Rumunii i Bułgarii, gdzie system kwot został po raz pierwszy wprowadzony w roku gospodarczym 2007/2008, przeliczona wysokość dostaw w 25 państwach UE wynosiła o 767 000 ton więcej niż w roku 2006/2007, podczas gdy kwoty zwiększyły się zgodnie z reformą Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r. tylko o 491 000 ton. W dwudziestu z dwudziestu siedmiu państw członkowskich producenci nie zapłacą opłaty wyrównawczej za dostawy, ponieważ w tych państwach nie przekroczono kwot krajowych.

Jak działa system kwot

Krowie mleko jest wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej na podstawie kwot, które ustanowiono pierwotnie w celu osiągnięcia równowagi między podażą a popytem oraz ograniczenia nadwyżek. Każde państwo członkowskie otrzymuje dwie kwoty – jedną na dostawy do mleczarni, drugą na sprzedaż bezpośrednią konsumentom.

Te ilości są rozdzielane między producentów (kwoty indywidualne) w każdym państwie członkowskim. Jeżeli krajowa kwota zostanie przekroczona, producenci w danym państwie członkowskim, którzy przyczynili się do tego przekroczenia, uiszczają opłatę wyrównawczą z tytułu nadwyżki. Producenci krowiego mleka muszą wnieść opłatę z tytułu nadwyżki w odniesieniu do ilości mleka lub ekwiwalentu mleka wykraczających poza kwotę i wprowadzonych do obrotu w ciągu 12 miesięcy – od dnia 1 kwietnia do 31 marca. Co roku do dnia 1 września państwa członkowskie muszą składać Komisji sprawozdanie z wyników stosowania systemu kwot mlecznych w poprzednim okresie. Zgłoszenie to ma formę wypełnionego kwestionariusza zawierającego wszystkie dane konieczne do obliczenia opłaty wyrównawczej z tytułu nadwyżki. Stawka opłaty wyrównawczej z tego tytułu wynosi 27,83 euro za 100 kg nadwyżki.

Stopniowe wycofanie kwot mlecznych do kwietnia 2015 roku

W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r. zdecydowano, że kwoty mleczne zostaną stopniowo wycofane do kwietnia 2015 r. W swoim bilansie stanu Wspólnej Polityki Rolnej (Health check) Komisja zaproponowała zwiększenie kwot o 1 procent rocznie w okresie od roku gospodarczego 2009/2010 do 2013/2014 umożliwiając „miękkie lądowanie” i stopniowe dostosowanie się do nieobecności kwot.