Premie dla młodych rolników – nabór wniosków w czerwcu

Oczywiście najistotniejszą zmianą w premiach dla młodych rolników jest podniesienie kwoty pomocy ze 100 do 150 tys. złotych. Premia nadal będzie wypłacana w dwóch ratach – pierwsza z nich wyniesie teraz 120 tys. zł, a druga – wypłacana po zrealizowaniu założeń biznesplanu – wyniesie 30 tys. zł. Ale to nie jedyna zmiana w tym programie.
Zmienione przepisy precyzują także zapisy zasady wykorzystania przez młodego rolnika gruntów, które wchodziły w skład gospodarstwa innego młodego rolnika, który również otrzymał premię. Według nowych wytycznych, premia nie będzie przysługiwała osobie, która w biznesplanie w roku bazowym (wyjściowym) posiada grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa poprzedniego beneficjenta w dniu złożenia przez niego wniosku o płatność (dotyczy PROW 2007-2013) lub wniosku o płatność I raty pomocy (dotyczy beneficjentów PROW 2014-2020). Chodzi więc o grunty stanowiące podstawę gospodarstwa młodego rolnika, na podstawie których określa się spełnienie kryteriów koniecznych do przyznania pomocy – np. minimalna powierzchnia gospodarstwa, a nie o grunty, o które może on w przyszłości swoje gospodarstwo powiększyć.

Przypomnijmy tylko, że w zależności od województwa, młody rolnik musi wykazać się powierzchnią gospodarstwa nie mniejszą niż średnia krajowa (województwa, gdzie średnia wojewódzka jest wyższa do krajowej) lub średnią wojewódzką w pozostałych przypadkach. Aktualne wielkości średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie przedstawiamy w tabeli.

 

www.topagrar.pl