Rusza udzielanie zapowiadanej pomocy po wystąpieniu suszy

Wczoraj MRiRW zapowiedziało, że od połowy września można będzie składać do ARiMR wnioski o dopłatę do ha objętego suszą przekraczającą 70 procent – stawka pomocy to 1000 zł na ha (dla nieubezpieczających połowy areału – 500 zł).

Zgodnie ze stanem na 16 sierpnia powierzchnia działek, na których szkody wynosiły  co najmniej 70%, to 227 513,82 ha.

Wojewodowie mają dostarczyć w przyszłym tygodniu protokoły zbiorcze, bez konieczności protokołów indywidualnych. Na ich podstawie zostanie podjęta decyzja o wysokości stawki pomocy do hektara dla rolników, którzy mają straty powyżej 30 procent, ale mniej niż 70 procent – poinformowano.

Więcej: Najpierw pomoc dostaną gminy, które oszacowały straty

Do 28 sierpnia br. banki współpracujące z ARiMR udzieliły 1019 kredytów klęskowych. Do KRUS wpłynęło ponad 170 wniosków o udzielenie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne – dodało MRiRW.

ARiMR informuje, że rolnicy mogą skorzystać z nowej linii kredytów preferencyjnych,  nowe jest  także oprocentowanie kredytów "klęskowych".

Jak podaje agencja,  nowy kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej przeznaczony jest na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, kwalifikowanego materiału siewnego lub szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport, zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych. Kredyt ten mogą otrzymać producenci rolni, którzy z prowadzonej produkcji rolnej uzyskali w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o kredyt co najmniej 10 000 zł ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach działalności w zakresie rolnictwa.

Kredyt udzielany będzie w 2018 r. Okres stosowania dopłat Agencji do oprocentowania wynosi maksymalnie 4 lata. Kredytobiorca płaci oprocentowanie kredytu w wysokości 2%. Pozostałą część oprocentowania zapłaci za niego ARiMR. Pomoc Agencji udzielana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Kwota kredytu nie może przekraczać limitu pomocy de minimis posiadanego przez danego producenta rolnego w okresie trzyletnim (tj. maksymalnie równowartości 15 000 euro). Aby otrzymać kredyt z linii KSP, należy złożyć w banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Zmiana oprocentowania dotyczy kredytów "klęskowych" zarówno obrotowych, jak i inwestycyjnych. Koszt takiej pożyczki w SGB Banku S.A i bankach w nim stowarzyszonych oraz BGŻ BNP Paribas S.A. wynosi obecnie:   

•    0,5% - jeżeli kredytobiorca posiadał ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich,

•    2,85% - jeżeli kredytobiorca nie posiadał ww. ubezpieczenia.

Źródło: http://www.farmer.pl