Temat młodych rolników na forum Parlamentu Europejskiego

Jak pokazują dane Eurostatu z 2003 roku w Unii Europejskiej zaledwie 7% rolników to osoby poniżej 35 lat. Jednocześnie odsetek ten systematycznie maleje, podczas gdy zapotrzebowanie na żywność ciągle rośnie. Dlatego, zdaniem posłów, przyszłym celem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) powinno być zniesienie przeszkód, jakie napotykają obecnie młodzi ludzie pragnący rozpocząć działalność rolniczą oraz wymiana pokoleń w rolnictwie.
 
Większa pomoc Unii
 
Autor sprawozdania Donato Tommaso VERALDI (ALDE, IT) uważa, że koniecznie trzeba poprawić skuteczności polityk wsparcia dla młodych rolników podejmujących działalność oraz wprowadzić dalsze kryteria pierwszeństwa w ustalaniu klasyfikacji beneficjentów. Posłowie proponują zweryfikować wysokości premii na rozpoczęcie działalności, która pozostała niezmieniona od czasu jej wprowadzenia, podnieść pułap wspólnotowy, który ogranicza pomoc do 55 000 EUR i przedłużyć okres dostosowania do norm po rozpoczęciu działalności z trzech do pięciu lat, wprowadzić większą elastyczności w procedurach rozpoczynania działalności i przekazywania gospodarstw (m.in. stopniowe rozpoczynanie działalności, uwzględnianie wcześniejszego doświadczenia zawodowego kandydata, w szczególnych sytuacjach odstępstwa od warunku wieku, itp.), przygotować specjalne fundusze rezerwowe w celu zapewnienia pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach (np. poważnych zdarzeń klimatycznych niszczących zbiory).
 
Więcej preferencyjnych pożyczek
 
Posłowie podkreślają, że z powodu wysokiego wskaźnika zadłużenia i znacznych kosztów rozpoczęcia działalności młodzi rolnicy napotykają na istotne trudności, aby osiągnąć dobrą pozycję konkurencyjną. Dlatego tak przydatne są preferencyjne pożyczki, które dają młodym rolnikom możliwość realizacji projektów związanych z rozpoczęciem działalności oraz gwarancję ich stabilności przy jednoczesnym uniknięciu zbyt wysokiego zadłużenia. Posłowie proponują, aby po pierwsze, państwa członkowskie i władze regionalne sprawdziły możliwości wprowadzenia lub ulepszenia systemów oferujących młodym rolnikom kapitał początkowy o preferencyjnym oprocentowaniu, po drugie Komisja Europejska i państwa członkowskie przygotowały nowe środki (podatkowych), aby pomóc młodym rolnikom w spłacaniu wysokich odsetek wynikających z nabycia gospodarstwa.
 
Więcej gruntów rolnych
 
Kolejną trudnością, z która musza zmierzyć się młodzi rolnicy jest niedostatek gruntów rolnych. Dlatego Parlament Europejski zaleca, aby opracować instrumenty, które w przypadku przekazywania gruntów umożliwią priorytetowe traktowanie młodych rolników rozpoczynających działalność w stosunku do rolników powiększających swoje gospodarstwa. Ponadto należy ułatwić warunki dziedziczenia przez osoby niebędące członkami rodziny w celu zachowania gospodarstw i umożliwienia młodym przedsiębiorcom z wykształceniem rolniczym podjęcia działalności rolniczej. W wypadku wcześniejszej emerytury, krajowe mechanizmy powinny być stosowane tylko wtedy, gdy rolnik przechodzący na emeryturę przekazuje gospodarstwo młodemu rolnikowi, albo w takim przypadku powinny być przyznawane na preferencyjnych zasadach.
 
Wymiana doświadczeń i technologii
 
Coraz intensywniejsze wspieranie kształcenia rolników przez całe życie leży w interesie gospodarczym i środowiskowym Unii. Dlatego Parlament Europejski zachęca do realizacji programów sprzyjających mobilności młodych rolników w Unii (w tym programu Leonardo) oraz nalega w szczególności na konieczność stworzenia instrumentów umożliwiających im nieobecność w gospodarstwie na czas trwania szkoleń. Proponuje ustanowienie programu dla młodych rolników służącego wymianie dobrych praktyk w rolnictwie oraz zachęca do transferu technologii i poprawa dostępu rolników do wyników badań i ostatnich innowacji związanych z metodami i narzędziami produkcji.
 
Źródło: Parlament Europejski