II edycja Europejskiego Forum Młodych Rolników już za nami!

01 grudnia br. podczas trwania Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbyła się kolejna edycja Europejskiego Forum Młodych Rolników, którego organizatorem był Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.

 

 

 Dzięki współpracy z PWE, CTR, instytucjami rolniczymi, sponsorami, a przede wszystkim młodymi rolnikami po raz kolejny odnieśliśmy ogromny sukces w organizacji tego przedsięwzięcia, w którym wzięło udział około 500 uczestników - młodych rolników z polski i zagranicy, prezesów i dyrektorów instytucji rolniczych oraz przedstawicieli Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA.

  Forum połączone było z Grupą Roboczą Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA, dzięki czemu w wydarzeniu ponownie wzięli udział młodzi rolnicy zrzeszeni w CEJA, wśród których można wymienić przedstawicieli z Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Czech, Austrii, Włoch, Słowacji, Finlandii, Francji, Luksemburga, Irlandii, Anglii i Wali, Portugalii i Polski.

  Tematem tegorocznego Forum było: „Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – założenia i kierunki zmian w celu silnego wsparcia trwałego rozwoju gospodarstw młodych rolników”, związane z komunikatem Komisji Europejskiej na temat przyszłej WPR wydanym 29 listopada br. W debacie pojawiły się pytania dotyczące między innymi instrumentów wsparcia w nowej WPR, które w realny sposób pozwolą zwiększyć dochodowość produkcji rolnej dla młodych rolników. Pytano jakie działania powinny być przewidziane w kolejnej WPR, które zabezpieczyłyby stabilizację dochodów rolników, a także o precyzyjne rolnictwo odgrywające coraz większą rolę w codziennej produkcji rolnej.

Forum otworzył przewodniczący Związku Tomasz Łukomski, który powiedział:W tym tygodniu Komisja Europejska zaprezentowała dokument pod nazwą „Przyszłość żywności i rolnictwa”, który przedstawia kierunki zmian i rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej na kolejną perspektywę finansową. Publikacja ta jest rozpoczęciem najważniejszego etapu dyskusji i negocjacji co do tego,jak będzie wyglądała nasza przyszłość w kolejnych latach i jak w tak ogromnym przedsięwzięciu będzie wyglądało realne wsparcie dla młodych rolników.

Podkreślił, że budżet Wspólnej Polityki Rolnej przy każdej kolejnej reformie jest systematycznie zmniejszany, a jej skomplikowanie jest coraz większe. Jednocześnie, wobec rolnictwa stawia się coraz więcej wymogów związanych z dostarczaniem produktów najwyższej jakości przy jednoczesnej konieczności realizacji szeregu wymogów związanych z ochroną środowiska, zachowaniem bioróżnorodności oraz postępującą globalizacją.  Wszystkie te wyzwania w szczególności dotyczą młodych rolników, którzy będą prowadzić swoje gospodarstwa w takich warunkach, jakie zostaną w najbliższych miesiącach wypracowane. Przypomniał, że obecnie w Unii Europejskiej, młodzi rolnicy do 35 roku życia stanowią jedynie 6,5% ogólnej liczby rolników, natomiast rolnicy powyżej 65 lat to prawie 30%!. Jest to niewątpliwie jedno z kluczowych wyzwań, z jakimi będzie musiała się zmierzyć nowa wspólna polityka rolna. Przedstawił szczególnie ważne, dla młodych rolników pytania dotyczące tego:

  • jakie instrumenty wsparcia powinny być wdrożone w nowej WPR aby w realny sposób można byłoby zwiększyć atrakcyjność i dochodowość produkcji rolnej?,
  • jakie rozwiązania w nowej WPR mogłyby zwiększyć dostępność do podstawowego środka produkcji jakim jest  ziemi rolna?,
  • jak zmienić WPR by była ona dla nas prostsza i łatwiejsza w zakresie wymogów, ograniczeń oraz wszelkiego rodzaju obwarowań administracyjnych?, czy też pytania dotyczące:
  • roli i możliwości zastosowania rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, które odgrywa coraz większą rolę w codziennej produkcji rolnej i  które należałoby bezwzględnie wesprzeć w przyszłej WPR aby zachować konkurencyjność europejskiego rolnictwa?

Powiedział, że wszystkie te rozwiązania przewidziane we Wspólnej Polityce Rolnej, powinny służyć rolnikom jako narzędzia wsparcia dochodów rolniczych. Natomiast obecnie w coraz większym stopniu dochody rolników to przede wszystkim środki finansowe WPR, stanowiące w poszczególnych państwach członkowskich 40, 50, 60 a nawet 90 procent dochodów ogółem. Ten rodzaj wsparcia jest niewątpliwie ważny, ale dla nas najważniejszym jest otrzymywanie godziwego wynagrodzenia za wytwarzaną produkcję i to ten element powinien być podstawowym źródłem naszych dochodów.

Bezpieczny i trwały rozwój polskiego i europejskiego rolnictwa możliwy będzie tylko wtedy, gdy trud naszej pracy będzie miał odzwierciedlenie we właściwej zapłacie za wytworzone produkty. Tym samym, stanowczo przestrzegł osoby decyzyjne na szczeblu krajowym ale przede wszystkim unijnym, co do zbyt łatwego ulegania efektom globalizacji, co w obszarze rolnictwa dotyczy głównie liberalnego zawierania kolejnych umów handlowych. Stwierdził, że nie można pozwolić na to, aby rolnictwo było „poświęcane” na rzecz pozostałych sektorów gospodarki. Dotyczy to chociażby zapowiadanego szybkiego osiągnięcia porozumienia Unii Europejskiej z państwami Ameryki Południowej zrzeszonych w ramach porozumienia tzw. Mercosur’u zrzeszającego m.in. Argentynę, Brazylię czy Paragwaj.
W krajach tych są dużo niższe koszty produkcji, wynikające m.in. z niższych wymogów związanych
z uprawą chowem oraz ochroną środowiskowa, co przekłada się bezpośrednio na niższe progi opłacalności, dotyczy to produkcji drobiarskiej, wieprzowiny czy wołowiny. Podobnie trudne negocjacje będą z Australią i Nową Zelandią, gdzie kraje te odgrywają szczególnie ważną rolę na rynku światowym w przypadku produkcji  mleka i produktów mleczarskich. Są to tematy bardzo odległe, ale jeśli na takich spotkaniach i w tym czasie nie przedstawi się głośno swojego stanowiska, to skutki tych działań bardzo szybko możemy odczuć w naszych gospodarstwach. Europejskie Forum Młodych Rolników to właściwe gremium i czas do tego, abyśmy jako członkowie CEJA, wypracowali odpowiedni wkład co do zaproponowanych i podejmowanych przez Komisję Europejską zmian w polityce rolnej, a które w szczególności dotyczyć będą młodych rolników.
To przecież młodzi rolnicy są i będą gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego oraz kolejnych pokoleń Europejczyków, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych i utrzymaniu europejskiego modelu gospodarowania.

Podsumowując podkreślił, że młodzi rolnicy są świadomi co do rosnących wobec nich wymogów związanych z koniecznością ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów oraz potrzebą wykorzystania w swoich gospodarstwach najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych - co mogli obejrzeć podczas trwających Centralnych Targów Rolniczych. Przewodniczący podkreślił, że dyskusja pozwoli znaleźć odpowiedzi na przedstawione przez powyżej pytania, a wyniki i spostrzeżenia zostaną odpowiednio wykorzystane podczas prac nad przyszłą Wspólną Polityką Rolną.

   Dzięki debacie ekspertów udało się poruszyć wiele istotnych kwestii, które interesują młodych rolników.  W dyskusji głównej udział wzięli eksperci: Zofia Krzyżanowska - Radca Gwnwralny Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Iris Bouwers – Wiceprezydent Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA, Radosław Nienartowicz – Sekretarz Prezydium ZZCNMR, Przewodniczący Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ZZCNMR oraz Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także osoby zainteresowane. Forum podsumował Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego - Czesław Siekierski.

  Cieszy nas, że druga edycja Europejskiego Forum Młodych Rolników spotkała się z tak znacznym zainteresowaniem ze strony środowiska rolniczego. Ciepłe słowa uczestników motywują nas do organizacji kolejnych edycji tego wydarzenia, dlatego chcemy by następne wydanie Forum jeszcze bardziej odpowiadało potrzebom młodych producentów rolnych.

 

Szczególne podziękowania dla  wszystkich sponsorów, bez których organizacja tego przedsięwzięcia nie mogłaby się udać.

Dziękujemy:

Ursus S.A. – sponsorowi strategicznemu  http://ursus.com.pl/

Bayer Crop Science  http://agro.bayer.com.pl/

Agrocentrum  http://agrocentrum.pl/

Firmie Metal-Fach   http://www.metalfach.com.pl/

Firmie Inter-Tech  http://intertech-agro.net/

Firmie Swimer  http://swimer.com.pl/

Bankowi Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.   https://www.bankbps.pl/

Spółce Activ i Royal Apple  http://pl.royal-apple.com/

Firmie „Podlaska Chata” http://podlaskachata.pl/