Ile może trwać postępowanie ws. odszkodowania za ASF?

Jak czytamy we wcześniejszym komunikacie KZP-PTCh rolnikowi, któremu zlikwidowano stado przysługuje odszkodowanie od państwa, ale w przypadku pojawienia się nawet niewielkich uchybień w stosunku do bioasekuracji lub identyfikacji i rejestracji zwierząt wypłata odszkodowań zostaje zawieszona na czas nieokreślony (do czasu wyjaśnienia sprawy).

W praktyce, sposobem na odwlekanie rozpatrzenia sprawy jest żądanie przez organ administracji dodatkowej dokumentacji, gdyż nie może wydać decyzji/postanowienia dopóki nie zgromadzi całego materiału dowodowego. Jak wyglądają przepisy w tej kwestii?

Brak wypłat, informacji i niepewność jest największym problemem całej sytuacji. Szczególnie jest to dokuczliwe w bieżącym roku, kiedy na ograniczenia związane z ASF nałożyły się straty w produkcji roślinnej spowodowane suszą. Rolnicy nie mają za co kupić materiału siewnego i paliwa, aby w terminie zdążyć z siewami. Nawarstwiają się zatory płatnicze, które wywołują frustracje i zniechęcenie. Problem płatności staje się główną bolączką w strefach ASF.

Poniżej przedstawiciele Związku podsumowują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, stosowane do przeprowadzania tego typu postępowań, warto się z nimi zapoznać:

Art.  35.  [Terminy załatwiania spraw]

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Art.  36.  [Obowiązek organu po upływie terminu załatwienia sprawy]

§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Źródło: http://www.farmer.pl/