Młody rolnik 2019 – jak dostać 150 tys. złotych dotacji?

Młody rolnik 2019 – jakie warunki trzeba spełnić? 

Żeby uzyskać 150 tys. złotych dotacji rolnik musi w ciągu 9 miesięcy od wydania decyzji o przyznaniu premii dla młodego rolnika rozpocząć samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej co najmniej 13 tys. euro, ale nie większej niż 150 tys. euro. 

Co więcej, gospodarstwo musi mieć powierzchnię równą co najmniej średniej krajowej lub średniej wojewódzkiej w regionach, gdzie są mniejsza gospodarstwa. Zgodnie z ogłoszeniem prezesa ARiMR obecnie średnia wielkość wynosi 10,81 ha. Gospodarstwo jednak nie może być większe niż 300 ha. 

Warto także zwrócić uwagę, że ARiMR wymaga, aby co najmniej 70% minimalnej powierzchni gospodarstwa młodego rolnika było utworzonych z gruntów, których młody rolnik jest właścicielem lub dzierżawi ziemię od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub ma ją w użytkowaniu wieczystym. 

Żeby uzyskać dotacje na młodego rolnika, wnioskodawca nie może mieć więcej niż 40 lat, posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie (albo uzupełnić wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od przyznania pomocy). Warto zwrócić uwagę, że o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie na co najmniej 1 ha przed dniem złożenia wniosku ale też nie wcześniej niż na 2 lata przed tym dniem. 

Należy również do wniosku dołączyć biznesplan, w którym dokładnie zostanie przedstawiony pomysł na rozwoju gospodarstwa i jednocześnie młody rolnik musi zobowiązać się do realizacji biznesplanu w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty dotacji. 

Na co można przeznaczyć dotację dla młodego rolnika?

Jeżeli młody rolnik otrzyma decyzję o przyznaniu mu dotacji, wówczas ARiMR przeleje na jego konto wsparcie w dwóch ratach.
Pierwsza z nich wyniesie 120 tys. zł i zostanie przelana po spełnieniu przez wnioskującego rolnika warunków określonych w decyzji.
Z kolei druga rata w wysokości 30 tys. zł zostanie dopiero po tym jak rolnik zrealizuje biznesplan. 

Dotacja musi zostać w całości przeznaczona na prowadzenie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych. ARiMR zastrzega również, że minimum 70% kwoty dotacji musi zostać przeznaczonych za inwestycje w środki trwałe.
Za takie są uznawane chociażby: zakup nowych maszyn rolniczych, zakup nowych urządzeń lub wyposażenia gospodarstwa lub inwestycje budowlane

Dotacji dla młodego rolnika za to nie można przeznaczyć m.in. na: 

  • chów drobiu, 
  • prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne 
  • prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej. 

Młody rolnik 2019 – za co ARiMR przyzna punkty? 

Wsparcie dla młodych rolników będzie przyznawane w pierwszej kolejności do tych  osób, które uzyskają jak najwięcej punktów, przy czym należy ich uzyskać minimum 8.
Punkty w tym naborze wniosków dla młodego rolnika będą przyznawane m.in. za: 

  • powierzchnię użytków rolnych – do 7 punktów); 
  • kwalifikację zawodowe – od 2 do 5 pkt; 
  • inwestycje budowlane związane z produkcją rolniczą – 3 punkty;
  • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego – 2 punkty;
  • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu –do 5 punktów;
  • różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub jego część a młodym rolnikiem – 2 punkty za różnice od 15 do 25 lat lub 4 punkty za różnicę powyżej 25 lat. 

Wnioski o dotacje dla młodych rolników do końca czerwca

Wnioski o dotacje dla młodych rolników można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 31 maja do 29 czerwca 2019 roku. 

Źródło: www.tygodnik-rolniczy.pl