Pakiet osłonowy przed wpływem koronawirusa dla rolników niepotrzebny?

Jak poinformowano, trwają prace nad pakietem osłonowym dla firm w związku z koronawirusem.

Ministerstwo Rozwoju, żeby zmniejszyć negatywne efekty związane z możliwą epidemią koronawirusa, pracuje nad konkretnymi rozwiązaniami. Jak poinformowano, projekt pakietu osłonowego jest już gotowy - 10 marca 2020 r. przedstawiła go minister rozwoju.

Które rozwiązania dotyczą konkretnie rolnictwa?

W informacji przekazanej przez rząd nie ma o tym ani słowa. Oczywiście przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży rolnej będą mogły skorzystać  z pomocy przewidzianej dla przedsiębiorstw (np. wcześniejszych zwrotów VAT).

Niektóre z rządowych propozycji są bardzo korzystne, np. dotycząca wsparcia rynku pracy i zawierająca skrócenie - z 6 do 2 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia  wsparciem, przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.

W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy ma przysługiwać:

- świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne

- oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności  gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji. Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).

Czy rolnicy mogą liczyć na podobną pomoc? Jak dotąd jedyną oznaką reakcji resortu rolnictwa na koronawirus jest zamknięcie biur KRUS i ARiMR dla interesantów. Jak wczoraj poinformował minister w programie "Tydzień", rozważana jest możliwość zmian w zasiłku chorobowym dla rolników.

Podczas ogłaszania stanu zagrożenia epidemicznego rząd zapowiedział ulgi podatkowe – można spodziewać się, że obejmą też podatek rolny. Konkretów nie podano.

„Farmer” zapytał w MRiRW o propozycje pomocy przewidywane dla rolnictwa. „Na tym etapie prac uprzejma prośba o bezpośredni kontakt z Ministerstwem Rozwoju” – odpowiedziano. Informacji o zmianach w zasiłku nie powtórzono. Przesłaliśmy zatem pytania do Ministerstwa Rozwoju i czekamy. Uda się odpowiedzieć przed jutrem?

Jutro po posiedzeniu rządu będzie oficjalna informacja o zakresie rządowej pomocy. Czy obejmie również rolników? Zobaczymy.

Źródło: www.farmer.pl