Są zmiany w „Młodym rolniku”

Ministerstwo Rolnictwa zaprezentowało wczoraj długo wyczekiwany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wydłużony zostanie - z 18 do 24 miesięcy - termin, w jakim rolnik mógł rozpocząć działalność i jaki może upłynąć od momentu podjęcia działalności rolniczej przez małżonka młodego rolnika do dnia złożenia przez młodego rolnika wniosku o pomoc.

Termin „rozpoczęcie urządzania gospodarstwa” zostaje zastąpiony terminem „rozpoczęcie działalności rolniczej w gospodarstwie”.

Za dzień rozpoczęcia działalności rolniczej w gospodarstwie uważa się dzień, w którym osoba fizyczna po raz pierwszy stała się właścicielem lub weszła w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha. Dopuszczono jednak wyjątki:

– jeśli właścicielem stała się osoba niepełnoletnia, za dzień rozpoczęcia uznaje się dzień uzyskania przez tę osobę pełnoletniości;

- jeśli właścicielem stała się osoba fizyczna w wyniku dziedziczenia - za dzień rozpoczęcia uznaje się dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zaproponowano też zmiany, będące wyjściem naprzeciw potrzebom osób, które wprawdzie stały się właścicielami lub weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, ale faktycznie działalność rolniczą rozpoczęły po dniu nabycia (tj. 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku), a w okresie wcześniejszym nie dokonały żadnej czynności świadczącej o prowadzeniu działalności rolniczej. Możliwe stanie się ustalenie faktycznego dnia rozpoczęcia działalności.

Ponadto nie będzie obowiązku udowodnienia statusu rolnika aktywnego zawodowo.

Wskazano konkretne podmioty i podstawy prawne ich funkcjonowania (grupy i organizacje producentów i organizacje producentów owoców i warzyw), w których udział można wskazać w biznesplanie.

Źródło: farmer.pl