Szykują się zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu

Jak podaje resort rolnictwa, rozwój biogazowni rolniczych oraz potrzeba wprowadzenia przepisów ułatwiających nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej z surowców rolniczych, produktów ubocznych, odpadów oraz pozostałości z produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego – to przyczyny prac nad nowelizacją ustawy. Wynika ona też z potrzeby skutecznej realizacji celów określonych w dokumencie pt. Kierunki budowy biogazowni rolniczych na lata 2010–2020, opracowanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z danych MRiRW wynika, że w projekcie ustawy proponowane są zmiany, które można podzielić na trzy grupy zagadnień:
- ułatwienia dla producentów nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych przy wprowadzaniu ich do obrotu;
- ułatwiony dostęp obywateli/producentów rolnych do informacji na temat znajdujących się na rynku nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych;
- wzmocnienie nadzoru nad rynkiem nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych.

W pierwszej najważniejsze zmiany to:

- ograniczenie wymagań administracyjnych dla produktów pofermentacyjnych powstałych w biogazowniach rolniczych;
- ograniczenie wymagań administracyjnych dla produktów powstałych z przerobu odchodów zwierząt gospodarskich poprzez umożliwienie wprowadzania ich do obrotu, bez obowiązku uzyskania pozwolenia MRiRW jako „nawozów naturalnych przetworzonych”;
- zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwoleń MRiRW na wprowadzenie do obrotu podłoży do upraw wytworzonych z torfów lub z torfów z dodatkiem nawozów oznaczonych jako „NAWÓZ WE” lub innych nawozów mineralnych dopuszczonych już do obrotu na podstawie pozwoleń MRiRW;
- zwolnienie z obowiązku przedkładania, wraz z wnioskiem, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), zaświadczeń lub oświadczeń o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- liberalizacja przepisów art. 9 związanych z umieszczaniem informacji na opakowaniach nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
- wyłączenie spod przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu produktów zawierających w swoim składzie wyłącznie mikroorganizmy, z pożywką lub stabilizatorem lub bez pożywki lub stabilizatora.

 

Źródło: Farmer.pl