Za co punkty dla „Młodego rolnika” z PROW?

Tylko osiem punktów trzeba uzyskać, aby otrzymać premię w ramach pomocy dla młodych rolników, według nowelizacji zaplanowanej w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Więcej o rozporządzeniu: Są zmiany w „Młodym rolniku”

Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województwa na podstawie kryteriów wyboru.

W pierwszej kolejności pomoc będzie jednak przysługiwać tym, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

A co zmienia się w punktacji? Według propozycji nowelizacji rozporządzenia przewidziano następujące zmienione kryteria wyboru:

1.       powierzchnia użytków rolnych – punkty przyznaje się za powierzchnię powyżej średniej krajowej w tych województwach, w których średnia jest niższa od średniej krajowej - lub powyżej średniej wojewódzkiej, jeśli jest ona wyższa od średniej krajowej. Liczba punktów będzie zależeć nie od nominalnej (podanej w ha) lecz od realnej (procentowej) różnicy pomiędzy powierzchnią gospodarstwa wnioskodawcy a średnią powierzchnią gruntów rolnych odpowiednio w województwie lub w kraju.

Punkty będą wyliczane wg wzoru, w którym dziesięciokrotność różnicy między powierzchnią wskazaną w biznesplanie, pomniejszoną odpowiednio o średnią krajową lub wojewódzką, trzeba podzielić przez średnią krajową lub wojewódzką. Maksymalna liczba punktów to 7;

2.  kwalifikacje – można za nie otrzymać od 5 do 2 punktów;

3. kompleksowość biznesplanu – inwestycja budowlana daje 3 punkty, po jednym punkcie jest za wszystkie pozostałe działania (udział w zorganizowanych formach współpracy, przygotowanie produktów do sprzedaży lub przetwarzanie);

4. plan nawozowy może przynieść 2 punkty, a inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu – nie więcej niż 5 punktów;

5. różnica wieku między przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem: 2 punkty przy różnicy 15-25 lat i 4 punkty przy różnicy powyżej 25 lat, 3 punkty za co najmniej 1 gospodarstwo przejmowane w całości.