Stan zasiewów zbóż jarych i ozimych lepszy niż w zeszłym roku

W swojej „Wiosennej ocenie stanu upraw rolnych” przekazał, że powierzchnię ozimych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniono na około 4,5 mln ha, tj. o około 0,3 proc. mniej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w poprzednim sezonie wegetacyjnym (w tym: pszenicy ozimej blisko 2,3 mln ha, żyta ok. 0,7 mln ha, pszenżyta ozimego ok. 1,2 mln ha, jęczmienia ozimego ponad 0,3 mln ha).

Natomiast jarych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - jak wstępnie oszacowano - zasiano około 1,4 mln ha, tj. o ok. 2,8 proc. więcej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w roku ubiegłym (w tym pszenicy jarej ok. 0,2 mln ha, jęczmienia jarego ok. 0,4 mln ha, owsa ok. 0,5 mln ha, pszenżyta jarego ok. 0,1 mln ha, mieszanek zbożowych jarych ok. 0,3 mln ha).
Ponadto powierzchnia uprawy ziemniaków ma wynieść ok. 0,2 mln ha, a uprawy buraków cukrowych - ok. 0,2 mln ha.

Szkody łowieckie

„Z oceny przeprowadzonej w I dekadzie maja 2023 r. przez rzeczoznawców terenowych GUS
wynika, że stan zasiewów zbóż ozimych jest lepszy od ubiegłorocznego. Stan zbóż jarych oceniono na 3,6 – 3,7 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 – 0,2 stopnia kwalifikacyjnego wyżej niż ocena ubiegłoroczna, a stan rzepaku i rzepiku jarego oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 stopnia wyżej niż ocena ubiegłoroczna” – podaje GUS.

W ocenie jego rzeczoznawców, w bieżącym roku łączne straty w powierzchni zasiewów ozimin były niewielkie, na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, a ich stan oceniany bardzo wczesną wiosną był na ogół dobry. Ocenia się, że do połowy maja zaorano i zakwalifikowano do zaorania łącznie ok. 2,0 tys. ha powierzchni zasianej zbożami ozimymi, tj. poniżej 0,1 proc. powierzchni zbóż ozimych, w tym: około 0,8 tys. ha pszenicy ozimej (w 2022 r. – 1,4 tys. ha), żyta blisko 0,3 tys. ha (w 2022 r. – 0,5 tys. ha), jęczmienia ozimego ok. 0,4 tys. ha (w 2022 r. – 0,5 tys. ha), pszenżyta ozimego ok. 0,4 tys. ha (w 2022 r. – 1,0 tys. ha).

Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ozimego zaorana i zakwalifikowana do zaorania wyniosła ok. 1,3 tys. ha, tj. 0,1 proc. powierzchni zasianej jesienią (w 2022 r. – zaorano ok. 1,1 tys. ha).

„Według oceny rzeczoznawców terenowych GUS, główną przyczyną zaorywania plantacji upraw ozimych w bieżącym roku były głównie szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną oraz mała obsada roślin na 1 m kw. Największe straty zimowe i wiosenne w uprawach zbóż ozimych odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim, natomiast w rzepaku i rzepiku w województwie podlaskim (szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną oraz mała obsada roślin na 1 m kw.)” – zaznacza GUS.

Łąki w dobrym stanie

Jeśli chodzi o trwałe użytki zielone, zima nie spowodowała szkód na nich, a ich stan po zimie był na ogół dobry, oceniony obecnie na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym. Niekorzystnym zjawiskiem dla wegetacji trwałych użytków zielonych występującym w okresie wiosny były kwietniowe chłodne dni i noce. Powodowały one gorsze krzewienie się traw oraz przejściowo mniejszą intensywność przyrostu zielonej masy.

„W przekroju wojewódzkim oceny stanu łąk trwałych wahały się od 4,5 stopnia w województwie lubelskim do 3,5 stopnia w województwach: świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. W przekroju wojewódzkim oceny stanu pastwisk wahały się od 4,5 stopnia w województwie lubelskim do 3,5 stopnia w województwach: śląskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Oceny stanu koniczyny czerwonej w czystym siewie i w mieszankach z trawami wahały się od 4,5 stopnia w województwie lubelskim do 3,3 stopnia w województwie małopolskim.

Żródło: www.agropolska.pl