O organizacji

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników jest rolniczą organizacją zawodową skupiającą młodych ludzi, prowadzących własne gospodarstwa, będących następcami w gospodarstwach rodzinnych lub uczących się w szkołach rolniczych (na każdym szczeblu). Związek nasz powstał na wzór istniejących organizacji młodych rolników w Unii Europejskiej i jako pierwszy z krajów Europy Środkowo – Wschodniej został w 1999 roku członkiem stowarzyszonym Europejskiej Rady Młodych Rolników – CEJA.

Związek nasz cyklicznie uczestniczy w Europejskich Kongresach Młodych Rolników gdzie właściwie reprezentuje, a także dba o dobro i przyszłość rolników oraz wszelkich instrumentów polskiego rolnictwa. Poprzez działające na terenie całego kraju Koła, Kluby Młodych Rolników, docieramy z ofertą udziału w naszych przedsięwzięciach do szerokiej rzeszy młodych ludzi, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować wiele ogólnopolskich przedsięwzięć, takich jak: szkolenia, konferencje krajowe i wyjazdowe oraz Ogólnopolskie „Forum Młodych Rolników”.

Czynnie włączamy się w procesy przeobrażeń naszej wsi, staramy się przełamywać negatywne stereotypy dotyczące polskiego rolnictwa, działamy konstruktywnie na rzecz poprawy warunków życia na wsi, wykorzystując entuzjazm i zapał młodego pokolenia.
Priorytetem działań Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników jest tworzenie warunków, które umożliwiają młodym rolnikom konkurowanie na wspólnym europejskim rynku. Chcemy, aby polskie rolnictwo było młode, innowacyjne i nowoczesne, a jednocześnie wielofunkcyjne.

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników od kilku lat współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Narodową Agencją Programu Młodzież, izbami rolniczymi oraz samorządem terytorialnym prowadząc ożywioną działalność w obszarze szeroko pojętej popularyzacji tematyki związanej z rozwojem wsi i obszarów wiejskich, ochrony środowiska oraz dostosowania sektora rolnego do wymogów Unii Europejskiej.

Ważnym elementem funkcjonowania Związku są działania edukacyjne realizowane poprzez programy wychowawcze m.in. w formie środowiskowych przedsięwzięć profilaktyczno-wychowawczych i innych form wypoczynku tj. kolonie, półkolonie letnie i zimowiska dla dzieci rolników, a także przedsięwzięcia sportowo – rekreacyjne np. obozy wędrowne dla młodzieży czy wymiany młodzieży.