KRiR

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników dla usprawnienia działalności na rzecz rolników podjął współpracę z Krajową Radą Izb Rolniczych. W celu skonkretyzowania zakresu współdziałania w dniu 18 czerwca 2008 roku przedstawiciele Zarządu Krajowego ZZCNMR podpisali stosowne porozumienie o współpracy z przedstawicielami KRIR. Zasadniczym celem parafowanego dokumentu jest rozwój i zacieśnienie partnerstwa między organizacjami, które w szczególności skupiać się powinno na wypracowywaniu obustronnie akceptowanych opinii i analiz dotyczących sektora rolnego oraz na podejmowaniu inicjatyw w obszarze współpracy zagranicznej.

Porozumienie o współpracy ma za zadanie rozwijać naszą  wspólną działalność oraz zmierzać do podejmowania zgodnych z misją obu podmiotów działań konsultacyjno-doradczo-opiniodawczych. Polega to w znacznej mierze na: formułowaniu zgodnych opinii i analiz dotyczących sektora produkcji rolnej, w szczególności mających na celu obronę interesów młodych rolników; organizowaniu wspólnych konferencji i seminariów; wymianie publikacji, materiałów, opracowań oraz opinii rynkowych; podejmowaniu wspólnych inicjatyw w obszarze współpracy zagranicznej, w tym na forum ponadnarodowych struktur UE, w szczególności w COPA-COGECA i CEJA.

Należy też podkreślić, że przedstawiciele naszej organizacji weszli w skład Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji i zasiadają na czele podległych jej Komisji, gdzie wykazują się aktywną działalnością na rzecz KRIR oraz polskiego rolnictwa.

Zarówno nasza organizacja, jak i Krajowa Rada Izb Rolniczych realizuje wiele zadań, które mają przyczynić się do wdrażania pozytywnych zmian na terenach wiejskich, a co za tym idzie do szeroko rozumianego rozwoju sektora rolniczego, co jest podstawą do kontynuacji prowadzenia wspólnych poczynań w oparciu o sygnowane przez obie strony porozumienie.